Březen 2015

Z Moravského zemského muzea

31. března 2015 v 12:14 | zaslal Jiří Drápela od Jiřího Jilíka |  Aktuality

Inaugurace dvou nových pracovišť Moravského zemského muzea

Možná jste již zaznamenali ve sdělovacích prostředcích zprávu, že v Centru slovanské archeologie v Uh. Hradišti byla stávající výstava Cyril a Metoděj a počátky křesťanství na Moravě obohacena o malou výstavku originálních velkomoravských šperků s názvem Čím se krášlily velkomoravské kněžny. Výstavka byla otevřena pouze do neděle 29. března.
S pozdravem
PaedDr. Jiří Jilík, předseda HSSV

Od 1. dubna budou ve státní příspěvkové organizaci Moravské zemské muzeum ustavena dvě nová pracoviště: Centrum slovanské archeologie a Centrum kulturně politických dějin 20. století, která vedle činností akvizičních, výstavních, edukačních a publikačních také rozšiřují vědecko-výzkumné aktivity muzea. Existence těchto center je zajímavým a odlišným dokladem aktivního vztahu státních příspěvkových organizací a vědeckých center.
Lokace obou pracovišť odpovídá jejich zaměření - Centrum slovanské archeologie bude mít stanoviště v Uherském Hradišti, kde byla budova slavnostně otevřena již v listopadu 2013, Centrum kulturně politických dějin 20. století pak v Brně, v Hudcové ulici 76, v místě, kde sídlí Oddělení dějin literatury Moravského zemského muzea.
Centrum slovanské archeologie - vedoucí doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc.
Odborníci Archeologického ústavu MZM provádějí archeologické výzkumy na Uherskohradišťsku už od poloviny minulého století. Za desetiletí intenzívní práce se archeologům vedeným nejprve profesorem Vilémem Hrubým a nověji docentem Luďkem Galuškou podařilo identifikovat, vyzvednout, konzervovat i představit množství unikátních nálezů. Část z nich je trvale prezentována v Památníku Velké Moravy ve Starém Městě (jenž je součástí Slováckého muzea, s nímž pojí MZM velmi úzké partnerské a kolegiální vazby), v Archeoskanzenu v Modré a také ve stálých expozicích MZM v Dietrichsteinském paláci v Brně, či aktuálně ve výstavě "Velká Morava a počátky křesťanství", která je připravena ve spolupráci s AV ČR - Archeologickým ústavem Brno a která se právě aktuálně přesouvá z Paláce šlechtičen MZM v Brně na Pražský hrad, následně pak na Bratislavský hrad.
Uherskohradišťsko je tedy místem velmi intenzivních výzkumů, a proto, ale zejména v odkazu na množství velkomoravského archeologického materiálu, který se podařilo MZM za řadu desetiletí objevit, usilovala naše instituce v tomto regionu o zřízení nového muzejního centra slovanské archeologie. Věříme, že je správné představovat vědecké historické objevy právě v místech, kde byly učiněny. Proto bude nový objekt MZM napříště zejména prostorem, kde se budou moci zájemci seznamovat s výstupy činnosti pracovníků MZM vztahující se k tomuto regionu.
Předpoklady úspěšné výzkumné činnosti centra předznamenává stávající vybavení archeologické stanice ve Starém Městě a také inventář, který Luděk Galuška používal v době svého působení
v Archeologickém ústavu MZM. Vzniká také nová knihovna, jejíž základ tvoří duplikátní tisky vyčleněné z knihovny Archeologického ústavu.
Luděk Galuška k tomu uvádí: "Základ sbírky ve správě Centra slovanské archeologie tvoří předměty získané vlastní terénně archeologickou nebo sběrnou činností na Uherskohradišťsku, zejména pak
v katastrech Starého Města a Uherského Hradiště. Její nejzajímavější a nejvzácnější část tvoří zlaté
a stříbrné šperky z doby Velké Moravy a předměty pocházející z výzkumů sakrálních staveb
a výrobních specializovaných řemeslnických areálů. Pozoruhodné jsou i nálezy dokládající život ve středověkém Veligradu, datované do 13., případně 14. století."
Velmi důležitou součástí činnosti bude také edukační rovina, živý kontakt s lidmi. I proto je jeho součástí výstavní sál, nesoucí jméno Viléma Hrubého. Aktuálně je v něm umístěna výstava "Sv. Cyril a Metoděj a počátky křesťanství na Moravě", která je zcela exkluzivně a pouze na několik dnů (24. - 29. března 2015) doplněna výstavkou "Čím se krášlily velkomoravské kněžny"
o vybrané originály zlatých šperků ze Starého Města a Uherského Hradiště, konkrétně např. souborem zlatých náušnic, gombíků a náhrdelníků.
Součástí CSA je i přednáškový sál pojmenovaný po další osobnosti "staroměstské" archeologie - Antonínu Zelnitiusovi. Právě v dubnu se zde uskuteční přednášková odpoledne na téma Metoděj - první arcibiskup českých dějin.
Činnost nového Centra slovanské archeologie je velmi bohatá. V dubnu to budou přednášky na téma Život a dílo arcibiskupa Metoděje (14. 4. - O arcibiskupu Metodějovi vážně i nevážně a Hledáme hrob arcibiskupa Metoděje, 24. 4. - Arcibiskup Velké Moravy sv. Metoděj - doba, život, dílo, krátkodobé vystavení tzv. Stupavských falz z CSA a také akce úřadu městyse Osvětimany).
Akce se ovšem nebudou omezovat jen na dům CSA v těsném sousedství Uherskohradišťského gymnázia. V květnu bude ve spolupráci s Expedicí Chřiby uskutečněna vycházka s výklady odborníků i laiků na staroslovanské hradisko sv. Klimenta u Osvětiman, v červnu se uskuteční pěší putování po významných archeologických nalezištích Starého Města s názvem Deset velkomoravských zastavení. Spolupořadatelem této akce bude Staré Město. Úspěšně také pokračuje již dlouholetá spolupráce s archeoskanzenem v Modré u Velehradu, kde bude v červnu ve spolupráci s Centrem slovanské archeologie uspořádána výstava Když Bavoři soudili Metoděje. Intenzívnější bude také spolupráce s dalšími subjekty, především s oběma městy, se Slováckým muzeem, ale také nově s gymnáziem, které je bezprostředním sousedem centra.

Centrum kulturně politických dějin 20. století
Ustanovení centra je důsledkem akvizičních úspěchů pracovníků Oddělení dějin literatury MZM od roku 2010, které zajistily úctyhodné množství významných antitotalitních materiálů. Sbírka MZM je tak obohacena o výjimečné dokumenty politologické, politické, sociologické, filozofické, publicistické a historické.
Již od roku 2010 se vedla intenzívní jednání se spisovatelem Pavlem Kohoutem směřující k zisku fondů významných osobností českého protitotalitního úsilí 70. a 80. let minulého století. Již v srpnu 2010 se podařilo získat darem první část cenného souboru spisovatele a po listopadu 89 i politika Jiřího Gruši, následně v září první konvolut z obsáhlého archivu Pavla Kohouta a ještě téhož roku též fond Oty Filipa. V roce 2012 jsme zahájili spolupráci s Jiřím Müllerem, jedním z čelných představitelů studentského hnutí na sklonku 60. let, disididentem, signatářem Charty 77
a organizátorem tzv. Podzemní univerzity. Právě on v dalším období zajistil významné akvizice dokumentů historiků Jana Tesaře a Jaromíra Procházky, filozofky Boženy Komárkové, sociologa Miloslava Petruska a filozofa a estetika Rogera Scrutona. Do dnešních dnů CKD získalo celkem 14 fondů, včetně akvizicí od Jana Trefulky a Milana Uhdeho.
Je tak naplněn koncept budování specializovaného pracoviště. V objektu MZM v ulici Hudcova v Brně bylo zřízeno fyzické sídlo tohoto pracoviště, přičemž se zde nacházejí jak badatelny, pracovny muzejních odborníků, tak archívy konkrétních událostí, aktivit a osobností spjatých s kulturními dějinami naší vlasti, a to v nejširším slova smyslu.
Centrum díky polyfunkční učebně v objektu v Hudcově ulici v Brně také počítá s přednáškovou
i prezentační činností, a to jak s vlastními odborníky, tak s politology a historiky z akademických kruhů a pracovišť Akademie věd. Záměr počítá se studijními návštěvami našich i zahraničních bohemistů.
CKD je sbírkotvorným, dokumentačním, edukačním a vědecko-výzkumným pracovištěm MZM se zaměřením na kulturně-politické dějiny Československa a Česka 20. a 21. století. Logicky se dotýká s funkcí oddělení dějin literatury, dějin divadla, dějin hudby a historie.
Při příležitosti ustavení Centra bude doplněna výstava Corpus litterarum - Stopy písemnictví nejen v moravských dějinách, která je v přízemním výstavním sále, o jednorázové vystavení významných dokumentů z pořízených akvizic (Podzemní univerzita, Jiří Gruša, Milan Uhde, Pavel Kohout, Jan Tesař, Božena Komárková ad.)
Kontakty pro novináře:
Doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc. - vedoucí Centra slovanské archeologie MZM, 774 243 567, lgaluska@mzm.cz
PhDr. Zdeněk Drahoš - vedoucí Centra kulturně politických dějin 20. století MZM, 515 910 420, zdrahos@mzm.cz

Mgr. Eva Pánková - PR, 533 435 273, 606 738 098, epankova@mzm.cz

Konvoj Američanů očima vojenského historika

31. března 2015 v 11:05 | převzato z ČR Dvojky |  Aktuality
Jak to vidí31. března 2015 v 08:30

Eduard Stehlík: Reakce lidí na americký konvoj mile překvapila. A jeho odpůrci? Často vůbec netuší, že jsme v NATO už 16 let

Eduard Stehlík prozradil, že mezi lidmi, kteří na konvoj čekali, měl plno přátel. A jejich i mým velkým překvapením bylo zjištění, že mnoho lidí, kteří mávali transparenty proti NATO, vůbec netušilo, že Česko je součástí NATO už 16 let! - Foto: Daniel Zach
Eduard Stehlík prozradil, že mezi lidmi, kteří na konvoj čekali, měl plno přátel. A jejich i mým velkým překvapením bylo zjištění, že mnoho lidí, kteří mávali transparenty proti NATO, vůbec netušilo, že Česko je součástí NATO už 16 let!Foto: Daniel Zach
Přejezd konvoje amerických vojáků přes území Česka stále budí emoce, a to jak zastánců, tak odpůrců. Těch, kteří ale přišli vojáky podpořit, je výrazně víc.
Vojenského historika Eduarda Stehlíka mile překvapili všichni ti, kteří dlouhé hodiny, v dešti a větru, čekali jen proto, aby konvoji zamávali. "Jsem tak pevně přesvědčen, že vazba většiny české společnosti je pevně zakotvena. Jsem rád, že jde o kotvu směrem k Atlantiku a ne na Sibiř," říká.
25:31
Host: vojenský historik Eduard Stehlík. Témata: průjezd amerického konvoje našim územím, kdo jsou příznivci a odpůrci, povinná vojenská služba - ano nebo ne? Moderuje Zita Senková.
Prozradil, že mezi lidmi, kteří na konvoj čekali, měl plno přátel. "A jejich i mým velkým překvapením bylo zjištění, že mnoho odpůrců proti NATO, vůbec netušilo, že Česko je členskou zemí už 16 let!"
Kdo je vlastně proti?
"Když se podíváte na poslední průzkumy různých agentur, tak 80 % lidí NATO, a průjezd amerického konvoje, podporuje, 17 % je proti a jen 3 % je to fuk. A když se zároveň zaměříte na počty voličů, pak těch 17 % koresponduje s voliči KSČM."
Demokratická média? Jak kde
Zajímavé je také srovnání informací, které poskytují lidem média, Nejen ta česká, ale i zahraniční. V ruské televizi například nepadl ani jeden hlas, který průjezd konvoje podporoval. "Jsem tak moc rád, že naše média reagují nezávisle, což svědčí o demokratičnosti naší země." Na druhou stranu je prý otázka, jestli dávat zastáncům a odpůrcům prostor 50:50 není nadstandartní.
Krym & konvoj
Jaký je vlastně rozdíl mezi těmi, kteří obsadili Krym a konvojem amerických vojáků, který se vrací z vojenského cvičení? Podle historika obrovský. "Vojáci na Krymu neměli žádné hodnostní označení, měli neoznačenou techniku. A ruského hlava státu jim dala vysoká vyznamenání. Ač tam přece vůbec nebyli. Američtí vojáci jsou přece normálně označeni."
Budeme mít opět povinnou základní vojenskou službu?
To, že česká armáda je finančně i lidsky podhodnocena, je známá skutečnost. Je tedy na stole znovuzavedení povinné vojenské služby? Podle historika určitě ne.
"Dnes se pouze mluví o tom, že by mladí lidé měli projít odvodním řízením. To je ale jen lékařská zdravotní prohlídka, která zjistí, jestli je člověk způsobilý. Nikdo je nebude honit výcvikem." To by prý totiž stejně bylo k ničemu. Musel by totiž trvat alespoň půl roku.
V Česku máme od roku 2005 profesionální armádu. "Já bych to viděl pouze na její posílení. Ve srovnání s ostatními zeměmi je ta naše věkem vojáků starší zhruba o deset let. Důležité jsou ale aktivní zálohy. Nikdo ale o znovuzavedení základní vojenské služby opravdu neuvažuje," dodává.

Na spodním obrázku Eduard Stehlík (v uniformě) s dalšími osobnostmi při vzpomínkové návštěvě koncentračního tábora v Mauthausenu v Rakousku 24. října 2012

Kdo cinkal klíči v listopadu a proč?

30. března 2015 v 17:50 | převzato z blogu R. Hedvíčka |  Jiní autoři

Tak si ji dejte - nejlépe pěstí a navzájem!

Dnes v 16:06 | Clanky osvetove

K polarizaci názorů na NATO

26. března 2015 v 11:25 | převzato z webu Svobodné fórum; Stanovisko ČNS; web Plzeň.cz |  Aktuality

"PRO KONVOJ": Vznikl plán akcí na podporu amerického konvoje. Zde si stáhněte program a leták.

NATO

Autor: Svobodné fórum
Datum: 25.3.2015
Ohlášené protesty komunistů a dalších odpůrců Severoatlantické aliance proti projíždějícímu konvoji amerických vojáků vyburcovaly velké množství občanů a řadu občanských iniciativ k celé sérii akcí na obranu západního směřování České republiky.
Některé akce mají rozměr happennigu, kupříkladu jízda motorkářů a historických vozidel, které organizuje herec Václav Marhoul. Iniciativa Podhradí (Červené karty) podporuje občany, kteří budou vítat americký konvoj na různých místech po celé délce trasy prostřednictvím letáků s pozdravem Hi FRIENDS. Během pobytu amerických vojáků v Praze proběhnou dva koncerty, jeden u ruzyňských kasáren 31. 3. od 16.00 (ulice Drnovská), kde budou vojáci ubytováni, a druhý večer v divadle La Fabrica. Smyslem těchto akcí je projevit solidaritu spojeneckým vojákům a prezentovat Čechy jako dobré spojence. A tím také marginalizovat případnou ostudu, kterou napáchají komunisté.
Nejde ale jen o to, jak nás budou vnímat Američané. Jde tu zejména o nás samotné, o českou společnost a její hierarchii hodnot. Proto Svobodné fórum, Klub na obranu demokracie a iniciativa Listopad ještě neskončil, jehož předsedou je spolupracovník SF Bohumil Doležal, považují za podstatné, aby příznivci západní orientace České republiky během víkendu nevyklidili komunistům a dalším odpůrcům našich západního stylu demokracie pražské ulice. Na komunistickou petici za vystoupení České republiky z NATO je třeba adekvátně odpovědět a požadovat po české vládě přesný opak, tedy prohloubení spolupráce s našimi spojenci a pomoc těžce zkoušené Ukrajině.
Výčet akcí a iniciativ zřejmě není konečný.
Zde je program akce a leták Hi Friends!
Svobodné fórum
Program akce PRO KONVOJ


Stanovisko Českého národního sdružení

k pobytu americké armády na území ČR


České národní sdružení (ČNS), nevítá pobyt amerických vojsk na území ČR a zároveň varuje před záměrnou eskalací napětí v souvislosti s událostmi na Ukrajině. Přítomnost americké armády, je po protiruských sankcích, právě tímto dalším krokem. Armádě USA připomínáme, že Česká republika má své neblahé historické zkušenosti se vstupy cizích vojsk na své území. Proto její pobyt vnímáme, jako demonstraci síly.
V souvislosti se vstupem amerických vojsk na území ČR se nabízí mnoho otázek. Ptáme se, komu je určena americká přítomnost v České republice ? Je výstrahou české veřejnosti proto, že jsme málo protiruští, že odmítáme sankce proti lidu Ruska ? Nebo proto, že odmítáme nové tažení na Východ ?
USA mají své početné zahraniční základny, na mnoha místech světa i Evropy. V posledních letech několikrát USA vyvolaly napětí v řadě zemí světa. Zůstaly za nimi zničené státy.
ČNS je solidární s lidem východní Ukrajiny. V přímém přenosu vidíme humanitární katastrofu, tedy tisíce obětí, ničení škol, nemocnic, vidíme, jak lidé umírají na ulicích měst Donbasu. NATO i EU mlčí, dokonce z obětí dělá viníky. Místo léků, potravin, obětem občanské války, posílá proti občanům Donbasu zbraně.
Vyzýváme proto vládu ČR, ale zejména i EU a NATO, k mírovému řešení konfliktu na Ukrajině.
Letos si připomeneme 70.výročí konce II.světové války v Evropě. Připomeňme si důstojně obětí této války ! Nevytvářejme nové dějiny. Za nacistickým tažením Evropou, zůstaly desítky milionů obětí, rozvrácená Evropa. I to by mělo být pro dnešní "vládce světa", výstrahou i poučením.
Platí to známé : " Kdo nectí minulost, musí ji prožít znovu ! "

RNDr. Viktor Trkal Csc. Přemysl Votava
předseda ČNS místopředseda ČNS

v Praze dne 23.března 2015

Podle plzeňského senátora Aschenbrennera by Česko mělo příslušnost k NATO vyjádřit silněji. Konvoj armády USA je málo

24/3/2015 11:58:48
zdroj: krimi_plzen.cz
Plzeňský senátor Lumír Aschenbrenner (ODS) má jednoznačný názor na průjezd americké kolony Českem a myslí si, že konvoj je málo. Že by Česko mělo příslušnost k NATO vyjádřit silněji. Řekl to pro reflex.cz a zveřejnil na celostátních webových stránkách ODS. "Na rozdíl od nejrůznějších pacifistů a levičáků přijde mnoha lidem, kteří se jako já narodili a žijí v Plzni, zcela přirozené, že konvoj americké armády projede Českem. A neříkám to jen proto, že Američané před 70 lety osvobodili naše město."
"Má to daleko vážnější a důležitější důvody. Jde o to, zda je naše země skutečně spolehlivým členem NATO a ostatních spojenců, nebo jen o tom vzletně hovoří. Agresívní výklad islámu a imperiální politika Ruska ohrožují v současnosti bezpečnost mnoha zemí Evropy včetně České republiky. Abychom mohli těmto hrozbám čelit, je nutná spolupráce všech složek společnosti podporujících parlamentní demokracii. Jenže nic takového se neděje," píše Aschenbrenner.
plzen_cz_Lumir Aschenbrenner
Senátorovy myšlenky jsou dlouhodobě známé. Jako starosta plzeňské čtvrti Slovany i jako plzeňský zastupitel razí stále stejnou pravicovou politiku: "U prezidenta a některých členů vládnoucí ČSSD dokonce někdy ani nevíme, čí zájmy vlastně zastupují. České národní? Nebo snad někoho jiného? To raději ani nedomýšlejme. V každém případě některé jejich výroky na adresu Ukrajiny a Ruska vyvolávají mimořádně rozporuplné reakce v cizině. Proruská vyjádření přitom oslabují naši pozici jak v Evropské unii, tak ve Spojených státech. Ještě vážnější je to, že nejasná zahraniční a obranná politika může v budoucnosti ohrozit naši bezpečnost. Přes všechny proklamace neplníme už desátý rok slib, který jsme dali NATO - a to, že budeme na obranu dávat nejméně dvě procenta rozpočtu. Letos to má být pouhých 1,04 procenta. To je procentuálně dokonce nejméně od vzniku samostatné České republiky v roce 1993," reaguje Aschenbrenner.
Senátor cituje náčelníka generálního štábu Petra Pavla v sobotním Právu:"Vstupem do NATO jsme naši bezpečnost postavili výlučně na členství v Alianci. Pro zajištění obrany vlastními silami už nemáme dostatek sil a prostředků." A pro pochopení vážnosti situace slova významného generála opakuje: "Pro zajištění obrany vlastními silami už nemáme dostatek sil a prostředků. Chtěl bych se proto zeptat všech těch, kteří kritizují Severoatlantickou alianci, nadbíhají Rusku a mají pochopení pro agresívního Putina, jakým způsobem si představují zajištění naší bezpečnosti v současném rozháraném a nevyzpytatelném světě? Nevěřím, že znají odpověď. Přitom ta jasná odpověď se jmenuje NATO. Ale to pouze za předpokladu, že nebudeme neustále podrývat jeho jednotu a že najdeme peníze na posílení vzájemné bezpečnosti, abychom mohli čelit současným hrozbám," tvrdí Aschenbrenner.

"Z tohoto pohledu není průjezd konvoje armády USA až tak důležitý. Je však symbolická cesta, která naznačí, zda jsme pevnou součástí Západu, nebo nás chce někdo vychýlit na Východ. Nedovolme to druhé, podobně jako v minulosti bychom na to doplatili ztrátou svobody," dodává plzeňský senátor.

Z diskuse k národně sociálním myšlenkám

24. března 2015 v 22:05 | Richard F. Vlasák a další |  Jiní autoři

Přetrvává ukotvenost v dějinném a ideologickém základu

Dobrý den,
pozorně jsem si přečetl odpovědi, které mi z různých stran, doslova z různých "stran" došly. Bohužel postrádaly sebereflexi, postrádaly i znalost vlatního ideového zázemí a nutnou míru vědomostí o zahraničně politických otázkách. Kdo prohlašuje, že Le Pen je následování hodný příklad pro ČSNS, neví nic o tuhém zápase, který s Jiřím Stříbrným svedl na brněnském sjezdu E. Beneš. Neví, s jakou odvahou se tehdy ČSNS vydala směrem k liberálně sociálním stranám. Třeba francouzským socialistům. Kdeže loňské sněhy jsou...
Slavjanofilství však Beneš také nepěstoval. Jak tvrdý zápas sváděl s vládou SSSR o Podkarpatskou Rus, o odchod sovětských vojsk v roce 1945, Marschalův plán. Že byl tento boj prohraný, víme dnes my.
Takže, jelikož obě "nástupnické strany", jejich zástupci, nejsou schopni reflexe, znalosti i povědomí, nebudu se dále snažit. Těch marných podniků, které jsem již podporoval je dost a zkušenost mne naučila, že nemá cenu se o něco snažit, když není o koho se opřít. Dovoluji si konstatovat, i na základě dalších příspěvků, které mi přicházejí do emailu, že národně sociální politika je mrtva. Je dobré si to umět přiznat.
S úctou

Richard F. Vlasák

Dobrý den,
rozpoutaná debata o národně sociálních myšlenkách mne opět přivádí k napsání repliky.
Jen krátce se představím, jmenuji se Richard F. Vlasák, v současné době studuji evangelickou teologii v Lipsku, v říjnu bych měl promovat z teologie v Českých Budějovicích. Jsem rodinnými kořeny i vlastním působením spjat s ČSNS v jižních Čechách. Byl jsem například ve volební komisi za ČSNS, když kandidoval Šula jako lídr. Ale v posledních krajských volbách jsem kandidoval za KDU-ČSL, protože žádný jiný středový subjekt neskýtal tolik možností k své vlastní nápravě na krajské politické úrovni. Jak se později ukázalo naděje vložené do KDU byly liché. Působím jako občasný přispivatel do Deníku Referendum, dříve jsem byl novinářem Den&iac ute;ku jižní Čechy. Za své postoje a neohroženou novinářskou práci jsem byl oceňován, např. týdeník Respekt.
Nyní k hlavní otázce. Mohli bychom si tady psát, co všechno nejrůznější vedení ČSNS od roku 1989 udělala špatně, od strany s výraznou podporou veřejnosti k vlastní marginalizaci tonoucího, jež se paroubkovského a jiného stébla chytal. Jenže podobná debata je stejně k ničemu, jako zaslzené vzpomínky na velikost strany v roce 1948. Co přetrvává a má nosnost je ono spojení liberálního (národního) a sociálního programu. Přetrvává ukotvenost v dějinném a ideologickém základu. Pojďme z něho vyjít.

Co ČSNS a je mi jedno jaká, potřebuje? Přetavit své ideály do současného světa a praktických politických východisek. Je potřeba si připravit reálný politický plán. Bylo by zbytečné se nyní připravovat na nadcházející krajské a následné parlamentní volby. Nadcházející krajské volby, jejich datum, však má sloužit k aktivizaci členů, k debatě o programu a budoucnosti. Následné senátní volby už mohou být první příležitostí, jak vyjít s nějakým konceptem navenek.

ČSNS má být levou stranou na způsob skotských nacionalistů nebo středo-levou stranou na způsob švýcarské Evangelické lidové strany. Co znamená národní? Nacionalismus, šovinismus, rasismus? Rozhodně ne, to je zradou ideálů Masarykových a Benešových, na nichž strana stojí. Národ tvoří jeho kultura, jazyk, vzdělanost a otevřenost.

Měli bychom si uvědomit, jaké kvality nám přináší členství v EU, při všem tom máváním pojmy jako "pomazánkové máslo" se často zapomíná, že některé naše výrobky, a není jich málo, jsou rovněž chráněny na trzích EU. Zapomíná se na možnosti studentů vycestovat atp. A zapomíná se na to, že jsme si většinu fondů EU vytunelovali sami /začasto se těchto podniků účastnili lidé spojení s V. Klausem/. Pojďme si promluvit o rovném sociálním zákonodárství se zeměmi EU. Pojďme si promluvit o možnostech zdravotních, sociálních standardech, infrastruktuře, o boji proti nadnárodním korporacím - tedy o možnostech, jež společná Evropa nabízí. Že to nedělá, je taky věcí nacionalismu, jež má své kořeny v zájmech malých národních oligarchů /odkud, ptám se, má Babiš svou moc, Klaus svůj institut, Okamura svou stranu? Ostatně je náhoda, že M.Le Pennová byla podporována česko-ruskou bankou? Ptejte se kdo stojí v čele TV Prima, hádanka je snadná k řešení.

Pokud budem prosazovat jednotná evropská pravidla ve věcech přežívání (podnikání, zdravotnictví, infrastruktura), potom nám zůstanou prostředky na naše školství, kulturu, podporu rodin s dětmi atp. a že český národ vymírá - je další důležité téma. Že je mezi mladými nejvyšší počet sebevražd v celé EU stojí rovněž za zamyšlení.

Naším programem má být hrdé republikánství - "Republika nad stranami!" Měli bychom být proti všem privelegiím, šlechtickému titulování nebo pohrdání obyčejnou lidskou prací. Měli bychom se postavit i novodobé šlechtě - oligarchům, kmotrům a dalším mocným, kteří ohlupují druhé, zneužívají svou moc a okrádají občany poctivě platící daně. Protikorupční pravidla prosazovaná Rekonstrukcí státu musíme důsledně vyžadovat. Dále je nutné reorganizovat regionální samosprávu - kraje jsou líhní korupce. Návrat k prvorepoublikovéme okresnímu zřízení je nevyhnutelný.

Hrdý národ se nepotřebuje bát imigrace, nebo se bojíme něčeho, co neznáme, a proto proti tomu bojujeme. Integrace má jasné podmínky a při respektu k odlišnosti druhých, jasná pravidla rovnosti před zákonem. Pojd´me na nich trvat a přestaňme se strašit islámem.
Tolik prozatím ode mne, těším se na Vaše odpovědi, příspěvky.
Hezké dny z Lipska,
Richard F. Vlasák

______________________________________________________________
> Od: "ing. Karel Janko" :
Vážení přátelé, sestry a bratři.
Považuji za nutné, abych reagoval ze své funkce na níže obdržený dopis i komentáře k němu. Protože jsem jej dostal otevřený pro další adresáty, odpovídám také všem, na které funguje můj mail.
Souhlasím beze zbytku se středolevou politickou a sociální orientací naší strany. Tuto jsem také vždy v programu ať již ČSNS nebo ČSNS2005 prosazoval. Politika strany má však i další dimenze, na které (tak jako ty sociální) musí strana kontinuálně a pokud možno dle své historie reagovat, t.j. na celkovou současnou situaci a vývoj v České republice i v Evropě. Je to vedle té sociální především dimenze ekonomická, kulturní, vzdělávací, zdravotní a další. V důsledku ekonomického vývoje EU i ČR po roce 1990 ale zastávám kritický postoj k povinné inplementaci zákonů a řady opatření EU v naší republice. Tyto jsou do značné míry pop latné svým vydavatelům, kterým slouží. Qui bono? Evropsé komisi, ECB, SB, MMF, příjemcům západních zemědělských dotací a dalším.
EU nemá vyřešené fungování monetární unie, ale strká rypák do toho, jestli se může nazývat pomazánkové máslo máslem, jak mají vypadal klece ve slepičích chovech, jestli je náš rum rumem, jestli můžeme pěstovat to, či ono a v jaké míře, ......atd. EU nemá vyřešenou ani fiskální politiku a proto fungují stamiliardové daňové úniky, finanční spekulace, vývoz kapitálu a drancování hospodářství řady národních států. Vše pod rouškou liberálních hesel, vypadajících zláště lákavě pro občany bývalých východoevropských zemí : Volný pohyb kapitálu, pracovních sil a služeb! Komu slouží? Především monopolům, které mají dostatek finančních prostředků i lobistů na ovlivnění členů Evropského parlamentu. Pokud s tím EU nic neudělá, dojde k další krizi a možnému jejímu rozpadu.V důsledku toho jsem asi poněkud zhnědnul. Ale vždy a pouze ve smyslu "my castle, my home." Tedy ve smyslu prospěchu (řádných) občanů této republiky a ve smyslu názvu naší strany. Co s tím dělají jinde je jejich věc. Z výše uvedeného pohledu odmítám pravo-levé politické vidění. Lepší charakteristiku dává plošný graf. O tom však v další případné diskuzi. Uvítám i vaše návrhy na nosné programy současnosti i jejich řešení.
A na závěr uvádím, že zcela věřím vyjádření Mgr. Vlasáka k Pegidě. To tvrdé německé jádro bude stejné i po desetiletí převýchovy.
Zdravím všechny národní socialisty i naše příznivce a těším se na diskuzi.
Ing. Karel Janko - předseda ČSNS2005


Vážené sestry, vážení bratři,
je-li Vám památka zavržděných nárdoních socialistů v německých koncentračních táborech vzácná, prosím, nesdílejte žádný text, který se hlásí k PEGIDĚ nebo LEGIDĚ. Studuji v Lipsku, slyšel jsem, co tito lidé křičeli na ulicích a při dobré znalosti němčiny i českých dějin 20. století, mohu prohlásti, že to byla tatáž hesla, která zněla z úct okupantů.
Nebezpěčí islámu se v Evropě přeceňuje a místo toho, abychom se vrátili ke skutečným křesťanským hodnotám a politice prvorepublikové nebo třetirepublikové ČSNS, je to špatná cesta. Je to cesta Okamury, Zemana, ale ne Masaryka a Beneše. takovými postoji poškodíte zbytky dobrého renomé, které si ČSNS v povědomí vzdělanější veřejnosti zachovala.
ČSNS má být liberálně levicovou stranou, místo toho hnědně. Místo toho, abychom hledali a snažili se společnosti přinést skutečné recepty na její dlouhodobé problémy, děláme si ostudu. Místo na levém středu je, pojďme ho využít.
Z Greifswaldu
Mgr. Richard F. Vlasák

______________________________________________________________
Od: "MUDr. Ota Schütz"
Datum: 15.03.2015 13:51
Předmět: RE: Buďte národními socialisty a ne fašisty

Vážení.

A není to náhodou kremelský podvrh????????????

Viděl někdo originál prohlášení Pegidy??????
Natož je to co je nám předkládáno doopravdy záležitostí Pegidy.
Nebylo hlavním zájmem Pegidy upozornit hlasitě na nebezpečí s radikálním islámem do Evropy se masivně šířícím ??????

Zdraví
Ota Schütz

From: Petr Janeš

Sestry a bratri!
Naprosty souhlas s panem Richardem F. Vlasakem. Vsechny 3 zbytky nar. soc. stran, hlasici se k odkazu prvorepublikove nebo tretirepublilove narodne socialisticke strany, se neustale snazi tuto kontinuitu spise poslapat a rozbit. Ani me to uz neprekvapuje...
S pozdravem Petr Janeš

Vlastimil Podracký vyzval k diskusi

23. března 2015 v 18:11 | Převzato z blogu Lidovek |  Jiní autoři

Ano nebo Ne zbraním na Ukrajinu

pátek 20. březen 2015 21:02
Je vlastně otázkou, zda je o čem rozhodovat. Zbraně si Ukrajina kupuje za peníze, které dostala od západních států. Nicméně asi to není vyzbrojenost zcela na úrovni jiných zemí. Vášnivé diskuse postrádají logiku a jsou založeny na propagandě obsahující naprostou většinu lží a výmyslů.
Absurdní divadlo připomínala podívaná na diskusní pořad: Máte slovo 19.3. Strana pro dodání zbraní vedená místopředsedou TOP 09 Miroslavem Kalouskem opakovala jako zaseknutý gramofon polopravdivou tezi, že Ukrajina je ohrožena ruskou agresí a musí se bránit. Protistrana, ve které dominoval známý odpůrce amerického zasahování ve světě doktor Marek Obrtel známý tím, že vrátil vyznamenání nabyté v misích NATO, odbíhala od problému a stále zdůrazňovala americký imperialismus zasahující ve světě a jeho zločiny, které se jeví jako podstatnější a mohutnější než ruské. Historizující odbočky do roků 1938 a 1968 pana Kalouska byly opravdu zážitkem a možnost si je vychutnat jako příklad manipulace veřejnosti známým sofismatem míchající minulost s přítomností a snad i s budoucností ("to tu chcete mít zase Rusy jako v šedesátém osmém?"). Do tohoto představení lží a manipulací jako pramen čisté vody do špinavé řeky promluvila na závěr mladá Ukrajinka zřejmě z východu země. Vylíčila krátce hrůzy života v Donbasu, pomoc, kterou Rusko dodává na rozdíl od Ukrajiny, která nechtěla povolit ani koridory pro průjezd kamionů. Na manipulační tezi protistrany, že uprchlíci odchází většinou na Ukrajinu, řekla, že na rozdíl od toho v Rusku jsou tábory a o uprchlíky se starají a umožňují jim zaměstnání. Nakonec řekla podstatné: "neposílejte zbraně na Ukrajinu, jenom tím podporujete umírání lidí". Zdá se, že ostatní účastníci strnuli. Vypadalo to jako vítězící vteřina pravdy v promarněných hodinách lží. Nicméně ti lháři a váleční štváči se zřejmě oklepali a určitě svoje výplody nezmění.
Problém je zamlžen hromadou polopravd a manipulačních tezí, které mají zdůvodnit nutnost dodání zbraní. Opět jsem našel v celé záplavě nesmyslů jeden zdroj mající vysokou autoritu. Je to vyjádření generála Petra Pavla, nastupujícího šéfa Vojenského výboru NATO -http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/nejsem-jestrab-ujistuje-pristi-sef-vojenskeho-vyboru-nato/r~300a24f6ce2d11e4b8ba0025900fea04/
Zcela jasně je proti dodání zbraní Ukrajině. Jen lehce napovím, že to odůvodňuje tím, že je zapotřebí nejprve Ukrajinu vnitřně stabilizovat, vyřešit etnické problémy decentralizací země a stabilizovat poměry, kde nyní vládne zmatek, mnoho různých bojůvek a soukromých armád. Tento záměr měl také Minsk II a jeho naplnění je nutno podporovat.
Není ovšem zcela pravda, že se ruská agrese nekoná. Anexe Krymu byl čin, který všichni nezávislí pozorovatelé považují za velký omyl. Jenže opět zde manipulativní propaganda zaměňuje tento akt za problém východní Ukrajiny, kde proběhlo povstání a konflikt etnického charakteru vyvolaný zrušením původních regionálních práv této oblasti včetně jazyka. Podstatou zde tedy ruská agrese nebyla, spíše lze považovat za agresi chování ukrajinské vlády, která s obyvateli nejednala, nesnažila se dohodnout a vyvolala válečný konflikt. Rusko pomáhalo těmto povstalcům tak, aby nebyli zlikvidováni. Dobře víme, že agrese vypadá jinak a "důkazy" o ruské přítomnosti na frontě v Donbasu jsou směšné. Putin měl určitě dostatek vojenské síly, aby obsadil alespoň polovinu Ukrajiny během krátké doby, ale neudělal to. Proto také vyvolá dodání zbraní jedné straně reciproční vyzbrojení druhé a válka se bude jen protahovat a lidé zbytečně umírat. Nakonec musí vždy dojít k řešení, které navrhuje Minsk II a za které by Merkelová a Holland měli dostat Nobelovu cenu míru. Toto řešení není jen proto, že si jej povstalci vydobyli za podpory Ruska, ale proto, že je to řešení odpovídající evropským hodnotám uznávající práva menšin a Ukrajina by měla být k tomu přinucena i když její nacionalističtí představitelé to nechtějí.
Hlas rozumu je jasný, má svoji logiku. Co však vede tak mohutnou propagandu za prolévání krve? Kdo za ní stojí? Chtějí tito lidé opravdu světovou válku? Konečně, když chce někdo umírat za ukrajinské nacionalisty, může se přihlásit. Dobrovolnický sbor Azov jistě přijímá.

Vlastimil Podracký
Vlastimil Podracký | pátek 20. březen 2015 21:02 | reputace článků: 6,01 | přečteno: 356x

Je Fištejnova analýza Ruska pravdivá?

23. března 2015 v 9:33 | převzato z webu Reflexu |  Jiní autoři

JEFIM FIŠTEJN: Rusko se rychle blíží k poločasu svého rozpadu

Rusko se rychle blíží k poločasu svého rozpadu
Rusko se rychle blíží k poločasu svého rozpadu | Foto: profimedia.cz02.03.2015 09:00 - text: Jefim Fištejn
Páteční vražda statečného člověka a politika Borise Němcova nedaleko moskevského Kremlu znamená možná určitý obrat v ruských politických poměrech. Avšak stav velké země zásadním způsobem neproměňuje. Nastavené trendy se neobrátí zpět, spíše se zrychlí směrem k poločasu rozpadu.
V Česku je překvapivě mnoho těch, kdo se vážně domnívají, že Rusko je země na strmém vzestupu. Má pro to všechno potřebné - ropu v půdě, rakety ve vzduchu a Bolšoj těatr uprostřed. Nikoli náhodou je přece členem skupiny BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižná Afrika) sdružující nejrychleji se rozvíjející země. Celá představa je fantóm, pozměněný stav vědomí navozený nadměrnou konzumací novinových titulků.
Jakákoli, byť povrchní znalost vlastních ruských zdrojů musí nutně vést k závěru, že celý tento lepý obraz je jedním zbožným přáním. Rusko je v úpadku, který neskončí zítra. Všechny solidní agentury přiřkly tamnímu hospodářství spekulativní rating s negativní vyhlídkou. Ze zkratky BRICS dávno zbylo jen jakési škytavé IC.
Především je radno mít na paměti, že Rusko je chudá země. Zbohatlíci mohou příjemně překvapovat karlovarské krámkaře výší svých útrat, přepychem svých limuzín a mobilů osazených diamanty. Avšak odpověď průměrného Rusa na otázku o výši budoucího důchodu vyvolává soucit i v těch nejchudších evropských zemích. Vzhled a stav ruských vesnic a venkovských osad tvořených shlukem ubikací a chatrčí jsou srovnatelné leda tak se zapadlými kouty Afriky. Lesk moskevských výloh nesvědčí tolik o bohatství země jako spíše o úděsné nerovnosti, která je vnímána jako norma.
Země není jednotná
Navzdory názvu vládní strany Rusko dávno není jednotné. Nejenže Moskva a venkov jsou dvě různé země, dokonce i styk mezi nimi je ztížen a režim povinné registrace k pobytu, ona obnovená sovětská "propiska", funguje jako jakési "schengenské vízum". Je to rozdíl mezi Prvním a Třetím světem. Není divu, že jako o migrantech se v Rusku mluví o vlastních občanech stěhujících se do větších center z těch nejchudších a ekonomicky podvyvinutých jižních regionů. Je v Čechách migrantem člověk, který se z jihočeského Kaliště přesídlil do průmyslové Plzně? V Rusku je.
Po všechna léta po rozpadu Sovětského svazu balancuje Rusko na hraně války všech proti všem. Sovětské politické instituce zmizely, nové na jejich troskách nevznikly. Tato vnitřní válka byla v poslední dekádě tlumena vysokou cenou ropy, leč nikam nezmizela. Propuknout se vší silou ji neumožňovala zdrcující převaha jedné ze silových skupin, jež si přivlastnila většinu ekonomických a informačních zdrojů.
Jenže pořád to není funkční stát - když pro nic jiného, pak aspoň proto, že hlavním prostředkem řízení v této neofeudální hierarchii je všudypřítomná korupce. Tunelování ropného rozpočtu je základem zlopověstné "mocenské vertikály" a přístup k němu je zárukou loajality vůči systému generujícímu opak společenského blaha.
Nic než zmar
Jen politováníhodný slepec může být uchvácen zeměpisnou rozlohou Ruska. Gigantické území dodnes není ani zalidněno, ani spravováno s péčí řádného hospodáře. Ba naopak, samotná kolébka ruské státnosti a historická sídliště ruského národa jsou stále více vybydlené a propadají se do zmaru a rozvratu.
Demografický úpadek se dávno stal nezvratným faktem a pro přistěhovalectví zůstává Rusko jednou z nejméně atraktivních destinací. Mnozí při pohledu na postupující vylidnění bijí na poplach: "Dříve nebo později nás bez odporu obsadí Číňané nebo Středoazijci". Existuje také opačný scénář: obyvatelé zpustlého a nikomu nepotřebného území sami za pakatel odprodají všechno, co je skryto v jeho nitru, neboť vyrábět cokoli vlastníma rukama se dávno odnaučili.
Rusko není líhní nositelů Nobelových cen. Veškeré jeho kulturní a vědecké vymoženosti, jimiž nejednou překvapilo svět, jsou dávno minulostí. V současnosti lehají popelem knihovny, zavírají se školy a univerzity, upadají zdravotnická zařízení. Humanitní vědění je vytlačováno tmářstvím nejhrubšího zrna, vysokou medicínu nahrazují senzibilové, pochybní léčitelé a zaříkávači. Země s tak nízkými příjmy obyvatelstva, jaké plánuje vláda na nejbližší léta, si nemůže dovolit ani soudobou vědu, zejména teoretické obory, ani zdravotnictví, ani udržování muzeí a knihoven.
Iniciativa se nevítá
Vychvalovaná "vertikála moci", jež je pravou kostrou Putinova režimu, právě v současné krizové situaci dokázala svou naprostou neúčinnost. Neuměla odpovědět na výzvy doby ničím jiným než klasickým krácením výdajů. Není uzpůsobena pro generaci hbitých a sofistikovaných odpovědí na změnu podmínek, je jen schopna adaptovat se k nim.
Jak čert kříže (vlastně jak Majdanu) se bojí uvolnění tvůrčí iniciativy zezdola, nepřiměje ji k tomu ani hrozba totálního kolapsu. Dokáže jen hledat nové fiskální zdroje pro naplnění pokladny: Zvýšení věku odchodu do důchodu, zastavení valorizace důchodů a konfiskace důchodových fondů, zmrazení platů pracovníků rozpočtové sféry, atd.
Ani na Krymu, který se ocitl vskutku v prekérní situaci, nebyl učiněn nezbytný krok k vytvoření volné ekonomické zóny, rozšíření podnikatelských svobod nebo zavedení daňových prázdnin. Místo toho se rozpoutal pro ruský byrokratický systém typický boj o přerozdělování majetků, zestátnění, silová převzetí a loupeživé odcizení soukromých statků.
Sociální krátkozrakost
Sociální krátkozrakost státní byrokracie je vskutku zarážející: Zatímco lid je přesvědčován o nutnosti utáhnout si opasky o několik dalších dírek, vysocí úředníci, manažeři státních korporací a bank obsazují nadále horní příčky v seznamech nejlépe placených lidí světa. Úsporná opatření se jich netýkají a jejich drzost nezná mezí: zvláštním zákonem si nechali z peněz daňových kompenzovat poplatníků finanční újmy způsobené zmrazením jejich majetků v cizině.
Až jednou majetky budou rozmrazeny, dostanou podruhé to, co již jednou nakradli a ulili do zahraničí. Doma mezitím dostávají od "národního vůdce" drobné známky pozornosti: Mnohamiliardové zakázky na projekty, které se za stávajících podmínek jeví jako naprosté šílenství (fotbalová městečka k mistrovství světa v roce 2018, nepotřebný plynovod Síla Sibiře, most přes Kerčský průliv, atd.).
Strašlivé iluze
Rusko je velké a stejně velká je jeho setrvačnost. Naivkové si říkají, že i tentokrát jej zachrání mobilizační ekonomika a totální sebeizolace. Je to nebezpečná iluze.
Na rozdíl od 30. let minulého století Rusko více nemá nevyčerpatelný rezervoár zemědělského obyvatelstva, které bylo lze zapřáhnout do chomoutu nucených práci. Z ciziny do Ruska se za živobytím nikdo nehrne. Migranti ze Střední Asie zase mění demografické složení obyvatelstva způsobem, který Moskva nepokládá za žádoucí.
Navíc za posledních 500 let bez přímé účasti Západu nevzniklo v Rusku jediné nové průmyslové odvětví. Ani stalinská industrializace by se nebyla bývala konala bez technologické účasti Spojených států a Německa. Zůstává záhadou, z jakých zdrojů hodlají stoupenci sebeizolace a konfrontace se Západem rozvíjet svou zemi, ledaže by spoléhali na kouzelný proutek.
Navíc zábor Krymu, jenž způsobil v obyvatelstvu hysterický záchvat nadšení, avšak nebyl uznán nikým ve světě, zpochybňuje vlastní hranice Ruska. Pokud kremelská věrchuška tvrdí, že stávající hranice jsou neuspokojivé a tudíž neplatné, nemůže se divit, pokud jednoho dne budou hraniční čáry zpochybněny také někým jiným.
Jako poslední argument zbývají Rusku jaderné zbraně přihrané kdysi Stalinovi americkou rodinou Rosenbergů v oparu komunistického mámení. Rusko nyní rádo mává atomovou bombou jak nezkušený pistolník bouchačkou. Bude to platit jen do doby, než Spojené státy a Čína dosáhnou ve vývoji zbrojních systémů nových výšek.
Jaký nyní může být vztah k zemi, která neustále vyhrožuje, že způsobí konec světa? I ti, co si dávno zvykli na rozmarnou a zlovolnou kremelskou politiku, dívají se na Rusko s němým úžasem. Jenže všechno dříve nebo později mívá svůj konec. Jednou si lidé zvykli i na to, že z Kartága zůstaly jen trosky zaváté pouštním pískem a že Zlatá horda rozsévala kolem sebe hrůzu tak dlouho, až z ní zbyla nekonečná a prázdná pustina.

Dopis hejtmanovi, primátorovi a starostům v Brně

21. března 2015 v 17:46 | Svatopluk Kalužík, KONS Brno |  Jiní autoři

Vážený pane hejtmane,

vycházíme z nám zatím jediných dostupných konkrétnějších informací:

Přes Česko projede konvoj americké armády

"Patříme k těm, kteří v důsledku změn bezpečnostních podmínek v Evropě volají po co nejužší spolupráci mezi spojenci. Průjezd amerického konvoje bude důkazem alianční jednoty a zároveň to bude to nejmenší, čím můžeme přispět," uvedl ministr obrany Martin Stropnický. ... Na trase přesunů pak s ohledem na plynulost v maximální možné míře využijí dálnice. ... Základní informace o průjezdu konvoje americké armády už obdrželi také hejtmani a primátorka hlavního města Prahy. V dopisech, které včera rozeslal Generální štáb AČR, jim bylo sděleno, že jakmile budou definitivně potvrzeny přesné harmonogramy jednotlivých konvojů, obdrží hejtmanství a magistrát bližší informace cestou krajských vojenských velitelství.
Autor: Tiskové oddělení MO (www.mocr.army.cz)

Zcela souhlasíme s výše citovanými slovy ministra obrany Stropnického a jako důkaz našeho souhlasu bychom rádi pozdravili spojenecké vojáky NATO, neboť zejména takto je vnímáme (viz příloha).
Vycházíme dále z informace, že Vám je již trasa průjezdu známa resp. bude včas upřesněna. Předpokládáme, opět na základě výše uvedené informace, že pravděpodobným místem průjezdu Brnem bude mmj. křižovatka dálnice D1 a výpadovky na Vídeň. Velmi bychom uvítali, kdybyste nám mohl tutu domněnku upřesnit, nejlépe spolu s přibližným časem průjezdu. Předpokládáme totiž samozřejmě, že se nebude jednat o žádné vojenské tajemství.
Při této příležitosti vyzdobí řada z nás svá obydlí vlajkami NATO a přivítali bychom, kdyby takto zareagovalo i sídlo Vámi spravovaného Jihomoravského kraje. Dovolte nám Vás o to touto formou požádat. S podobnou žádostí se obracíme i na MmB a radnice jednotlivých městských částí v Brně a doufáme, že i vyslyšením této naší výzvy bude co nejvíce patrné, jak jsme se vědomi důležitosti a jak si vážíme příslušnosti naší země k NATO.

Děkujeme předem, za sebe i za naše kolegy v Konzervativní straně a Koruně České, za všechny kroky, které v tomto směru podniknete.


RNDr. Svatopluk Kalužík
předseda Městského sdružení Konzervativní strany Brno

Martin Bernáth
předseda Místní společnosti Brno Koruny České


V Brně, 20. března 2015

Vyvěste vlajku NATO!

Vážený pane primátore, vážená paní starostko, vážený pane starosto,


v příloze tohoto dopisu je náš dopis hejtmanovi Jihomoravského kraje Michalovi Haškovi, ve kterém mmj. informujeme o svém záměru pozdravit spojenecké vojáky NATO při jejich přesunu plánovaném na přelom března a dubna t.r. "Dragoon Ride", a ze kterého citujeme:

Při této příležitosti vyzdobí řada z nás svá obydlí vlajkami NATO a přivítali bychom, kdyby takto zareagovalo i sídlo Vámi spravovaného kraje. Dovolte nám Vás o to touto formou požádat.
Ve stejné míře to samozřejmě platí i o radnici města Brna a radnicích jednotlivých brněnských městských částí, v jejichž čele stojíte. Omlouváme se, pokud Vás již podobná akce napadla, ale na dobré věci je lépe myslet raději dvakrát, než vůbec.


S díky


RNDr. Svatopluk Kalužík
předseda Městského sdružení Konzervativní strany Brno


Martin Bernáth

předseda Místní společnosti Brno Koruny České

Blíží se průjezd konvoje NATO

20. března 2015 v 18:21 | převzato z webu Koruny české |  Aktuality

Tiskové prohlášení (KAN,KČ,KONS) k průjezdu vojsk americké armády přes území ČR

PostDateIcon Pátek, 20 Březen 2015 05:21 | PDF Tisk Email
Tisková prohlášení
Welcome Dragoons!
Klub angažovaných nestraníků (KAN), Koruna Česká - monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska (KČ) a Konzervativní strana (KONS) vítají přesun konvoje obrněných vozidel Armády USA na přelomu března a dubna 2015 "Dragoon Ride".
Jsme společně stoupenci členství České republiky v Severoatlantické alianci (NATO) a důrazně odmítáme jakékoli úvahy o zpochybnění tohoto členství. Zdůrazňujeme potřebu navýšit výdaje z rozpočtu České republiky na obranu a to nejméně na 2% HDP ročně, jak jsme se při přijetí do NATO zavázali - pokud možno co nejrychleji. I když všechny členské státy NATO zvýší své výdaje na obranu, bude i nadále Armáda USA hlavní silou NATO a tedy nejdůležitějším garantem bezpečnosti spojeneckých zemí.
Americký tank Abrams v přístavu v Rize. FOTO: Ints Kalnins, Reuter
S tímto vědomím vítáme příslušníky spojenecké Armády USA v České republice a naši radost ze spojenectví s nimi hodláme projevit na shromáždění, které k této příležitosti - ve spolupráci se sdružením Pražský Majdan - svoláme. Místo a čas brzy oznámíme a vyzýváme tímto naše spoluobčany, aby se k nám připojili a přišli na zmíněné shromáždění vyjádřit vojákům Armády USA své sympatie.

za KAN Jiří Domlátil, předseda
za KČ Jan E. Bárta, pověřený člen Předsednictva
za KONS Josef Bílek, předseda

V Praze 19.3.2015

Kontakty:
Josef Bílek, 602 441 247, predseda@konzervativnistrana.cz

Já Američany také nemusím,

17. března 2015 v 22:57 | David Navara |  Jiní autoři

jenže teď nám teče do bot

Pěkný den.
Já Američany také nemusím - s tou jejich velmocenskou arogancí a ochranou národních zájmů. Na jejich trapný pitoreskní přízvuk a mňoukavou kabaretní intonaci, kterou přesně vyjadřují svou nadřazenost, jsem alergický.
Jenže teď nám teče do bot. A pod tím jejich odpudivým velmocenským povrchem je, dle mého soudu, přeci jen něco hezkého, co světu dali. Včetně té jejich docela hezké naivity to implantovat všem okolo sebe, i když to asi nejde.
Něco jako:
"Nice to see you from time to time!"
(Rádi vás čas od času vidíme)
či možná submisivnější
"Nice to see you again!"
(Rádi vás opět vidíme / Rádi vás zase uvidíme - v angličtině je to dvojsmyslné)
bych klidně někde na místě dostatečně atraktivním a dostupném pro média, držel.
Jsme malý stát a je nám souzeno chytře balancovat mezi velmocemi, aniž bychom se nechali pohltit. To, že vůbec ještě jsme, znamená, že nám to tisíc let docela šlo. A na tom musíme setrvat.
Transparent ovšem musí držet dva. Hlasoval bych pro kasárna na Ruzyni
A to buď 30.3. uvítačka při příjezdu nebo 31.3., když tam budou naši milí odpočívat.
Podle info z Novy:
Eventuelně tam, kde se sejdou odpůrci, ať to mají novináři na jednom místě:
(myslím, že ale odpůrci sami dospějou brzy také k Ruzyni)
Pokud protesty odpůrců nebudou, resp. jim tam nikdo moc nepřijde, a naopak budou stovky občanů zvědavě postávat všude u cesty a spontánně mávat, nechal bych to plavat... Jenže to se dozvíme až v neděli 29.3. Takže je asi třeba něco chystat už nyní.
Toliko můj příspěvek. Samozřejmě pokud někdo dokážete postavit pódium, přesvědčit Zbyňka Horvátha a Pepu Nose, Jana Šinágla vyslat na prodloužený víkend do Paříže, zajistit párky a balonky, tak to by bylo super... :-)

David