Červen 2019

Pokusy o renovaci

25. června 2019 v 23:22 | Michal Klusáček, Jan Vondrouš |  Jiní autoři

ČSNS se spojenci?

Dobrý den,

děkuji za zaslanou výzvu a návrhy. Pokládám za užitečný Váš návrh, aby jednání vedli za každý subjekt 2 zástupci. Pokládám také za správné, že za cíl stavujete spojení. Domnívám se však, že mezi tím je nutné vše daleko obsáhleji probrat.

Především je potřeba přesně/podrobně znát následující věci:
  1. jaké strany, spolky, atd. budou do jednání zahrnuta
  2. kdo bude jednání řídit
  3. veřejně publikovaná politická stanoviska dané jednotky a analýzu těchto vystoupení ve vztahu k programům jednotlivých subjektů
  4. analýzu volebních účastí za posledních x let (navrhuji 15 let)
  5. analýzu soudních sporů, které vedli jednotliví členové/subjekty mezi sebou
  6. stav členské základny a názor každého konrétního člena (domnívám se, že v této věci se musí vzít v potaz názor každého člena a že delegátem má být každý člen všech jednotek)
  7. program, na kterém se shodneme. (např. V. Svoboda má názory velmi pravicové, když např. navrhuje, aby bylo vysoké školství hrazené studenty a určitě chápete, že ostatní s ním nemusí souhlasit)
  8. hospodaření a míra plnění povinností ze zákona dané jednotky
Domnívám se, že teprve až se tyto body vyjasní, je možné začít projednávat způsob sjednocení daných subjektů. Domnivám se, že by měla ze zástupců vzniknout pracovní skupina, která by se každý týden scházela a jednotlivé body řešila. ČSNS má k tomu dispozici kancelář se zasedací místností v Praze, Legerova 22. Začít takto pracovat by bylo dobré ze dvou důvodů: 1. při řešení těchto věcí bychom se vzájemně konečně poznali; 2. strana by tímto v plné šíři obnovila pracovní činnost.

Jako reálné vidím, že by vše mohlo proběhnout do dalších řádných parlamentní voleb, s tím, že bychom se mohli společně zúčastnit voleb krajských v příštím roce.

Přeji úspěšný výstup na Blaník, kterého se bohužel z rodinných důvodů nemohu zúčastit. Za ČSNS bude na místě Antotnín Krátký.

S pozdravem

Ing. Michal Klusáček
předseda ČSNS

Vážené sestry, vážení bratři
dovolte mi, abych začal svoje poselství právě tímto oslovením, nebo´t stejně tak stát tvořený těmi ideály, kterými je budován, by měla být strana uchovávána těmi ideály, kterými vznikla. Chápu, že z hlediska programových priorit nemohl J. V. Klofáč tušit nic o výstavbě vysokorychlostních tratí či problematice Lisabonské smlouvy v rámci sjednocené Evropské unie.
Nicméně oslovení je forma tradice a chápání několika základních věcí minimálně pro moji osobu a to: víra v lepší společnou budoucnost (nikoliv jen víra křesťanská), možnost odpuštění, neboť komu víc bychom mohli odpouštět než sestrám a bratřím v rámci jedné komunity, společenství či pospolitost - to samo o sobě, neboť to dalo prazákladu vzniku států a tedy politiky. Jedno jest, zda myslíme teorií Společenské smlouvy podle T. Hobse či J. Locka. Privilegium, které je nutné ch&aa cute;pat jako princip moci politické, kterou člověk chce uplatňovat avšak v součinnosti s odpovědností, která je pro politickou moc neoddělitelná.
Dovolte mi hned v úvodu se omluvit za pozdní reakci a neúčast na Blaníku, ale soukromé záležitosti a politicko-organizační (analýza voleb do EP atd.) mi nedovolily odpovědět dříve.
Přichází na řadu tedy výzva Národně sociálního klubu 1897 a odpověď, která byla zaslána předsedou ČSNS M. Klusáčkem. Pokud jde o "návrh" klubu, pak jej zestručním, že jde o snahu vytvořit politický subjekt na základě určitých národně - sociálních tradic s tím, že subjekt bude vytvořen sloučením. Další návrh přišel od M. Klusáčka s tím, že poukazuje (správně) na některé záležitosti, které je nutné si před tímto konáním (nikoliv jednáním) vysvětlit, jako např.: kdo se bude slučovat, jakou má historii, jaké má volební &uac ute;spěchy, org. strukturu atd. …
Níže tedy zasílám třetí návrh jménem mým a jménem politického hnutí NE-VOLIM.CZ, které vzniklo roku 2018 a je tedy asi pravděpodobně nejmladší nicméně již v rámci voleb do EP zcela pragmaticky se snažilo podchytit různé proudy nár-soc aktivistů v podobě umístění těchto lidí na kandidátku. Jak na blogu bratra Jaroslava Skopala uvedl V. Svoboda, "náš" Ivan Fabián nám "vydudal" krásných 2231 hlasů. Nicméně musím podotknout, že to nebyl jen on ale také např. Saša Klimeš nebo Tomáš Foral. Takže naší snahou je také usilovat o postupné sjednocení t ěchto proudů.
Tedy:
BOD č. 1 - obecná vůle se spojovat je dána a různé skupiny k ní přichází buď oficiálními či neoficiálními cestami a zároveň se tak děje nejen napříč politickými stranami, ale i společenskými uskupeními. Navrhujeme tedy v první řadě společné setkání vrcholných představitelů těch uskupení, kteří mají tuto společnou ochotu. S tím, že tato společná setkání vrcholných zástupců by se opakovala v případě posunu situace v některém z následujících bodů
BOD. 2. Vytvoření společných programových zásad, neboť to se ukázalo jako rozdílné stanovisko v již obou návrzích (M. Klusáček - poukázání na pravicovou V. Svoboda/ tři pilíře NSK 1897) - k tomu navrhujeme delegování jednoho či dvou členů do této komise nad programovými záležitostmi.
BOD 3. - organizační struktura a právní postavení. To jsou zcela zásadní záležitosti, které by také měly být vypracovány předem. Tzn. vyřešit otázku nástupnictví. Problematiku stanov, organizačního jednacího řádu atd. Problematiku konkurzu u ČSNS, problematiku ukončení činnosti politických subjektů. K tomuto bodu navrhujeme také zřídit komisi o 2 delegátech z každého subjektu.
BOD 4 - vytvořen budoucího společného vedení, které bude nezaujaté z hlediska historie. Tzn. nekonfliktní osoby, které budou akceptovatelné pro všechny přistupující subjekty. K tomu také navrhujeme komisi opět o dvou delegátech.
BOD 5 - vytvoření společných kandidátky do krajských voleb ještě pod starými subjekty s jedním koordinačním a volebním štábem, který bude mít za cíl v rámci jednotlivých krajů připravit jednak kandidátky, jednak programy jednotlivých krajů a mediální propagaci atd. Volební tým by měl zahrnovat co nejvíce lidí a měl by mít krajské koordinátory.
Poslední na čem se asi shodneme, je časové uspořádání:
2020 - krajské volby samostatně
2021 - společné volby do PS PČR.
Otázkou zůstává, zda jednat o sloučení veřejně, či celou záležitost ponechávat v soukromí bez mediálních výstupů a přístupu veřejnosti k tomuto tématu.
Námitky proti předchozím návrhům, které předkládám tyto:
Body obsažené u NSK 1897 2,3,4 až 7 vyvolávají mnoho dalších organizačních otázek včetně právních, jako např. zda zmiňovaný manažer, který se bude každé tři měsíce střídat, bude zároveň statutárním zástupcem. Z toho vyplývá otázka, zda tedy budeme běhat každé tři měsíce na Ministerstvo vnitra a měnit podle zákona statutárního zástupce? A v případě, že to on nebude, kdo to tedy bude? Celková koncepce se tedy nejeví jako správná ve smyslu organizačního uspořádání.
Body obsažené u M.Klusáčka: veřejné publikování bych nechal na rozhodnutí představitelů všech subjektů, po odsouhlasení snahy o sloučení a vyjádření zda tak bude činěno veřejně, či bez veřejné propagace. Analýza voleb a co kdo s kým je záležitost historická a nikoliv vize budoucnosti. Pokud chceme pracovat na společné budoucnosti, pak do ní musíme jít apriori s tím, co jest napsáno na začátku, že je pro nás silnější myšlenka sjednocené vize a tedy i odpuštění, než to, že před pěti lety o mne napsal Franta Vonásek hanlivý článek.
NNázor každého konkrétního člena by měly zajistit jednotlivé subjekty a ne nějaké veřejné forum. Myslím si, že jednotliví předsedové jsou schopni jednat za své členské základny a pokud ne, pak si nejprve musí uspořádat vnitřní záležitosti, než začnou podnikat kroky směrem ke sloučení. Program byl nastíněn v komisi. Programová komise ale také muže konstatovat, že to sloučení nebude možné, na to upozorňuji předem. Některý bod bude například naprosto neprůchozí v jednom nebo v druhém subjektu.
S přátelským pozdravem

Bc. Jan Vondrouš

Naučte se manipulovat a máte vyhráno

22. června 2019 v 9:41 | Jiří Pondělíček

Manipulace - cesta k moci
Cesty k politické moci jsou různé a ne každý má na to, aby vyhrál volby a to ještě se suverénní převahou. Není ale třeba zoufat, pokud je na to dost vlivu a prostředků, lze přece zmanipulovat podstatnou část veřejného mínění. Metody na to jsou. Jsou na to odborníci a jsou na to i technilogické prostředky. Lze to ale poznat, že s námi někdo manipuluje? Samozřejmě ano. Ale je třeba mít oči a uši otevřené a používat vlastní hlavu, vlastní úsudek. Jak to tedy ti manipulátoři dělají?1) Ikona nepřítele.Může to být rasa, společenská vrstva, skupina intrikánů nebo vybraný politik či

několik politiků. Pak je třeba je obvinit. Z čehokoliv, mohou posloužit skutečná fakta ale ta bývají dost těžko dostupná a někdy i vyloženě nedostatkové zboží. Nevadí. Obvinění se dají vykonstruovat, použijí se tendenční novinové články a případně nějaké drby. Hodí se i dokument jehož průkaznost je přinejmenším sporná, hlavně že je čím zamávat. No a protože se každé, i evidentně nelogické oznámení musí prošetřit, je cauza na světě. Také neškodí když se v karikatuře zdůrazní nějaká vada na kráse. Nos, nadváha, pleš, nadměrné pocení, tvar lebky nebo občasné uklouznutí v řeči. Že se třeba nějaké slovo řekne v nesprávném tvaru a pak se toho patřičně využije. Skutečný stav pak už nikoho nezajímá.2) Oslovení mládeže.Pokud nejde o problémy, hýbající celou společností a dotýkající se rodin nebo samotné podstaty existence národa a státu, je jasné že na veřejná shromáždění mnoho lidí nepřijde. Jen ti zainteresovaní, kteří se o propíraný problém zajímají. Schopný manipulátor se tedy obrátí na mládež. Mladí lidé mají sklon rebelovat. To samozřejmě i v tom dobrém slova smyslu. Nemají dosud rodiny, většinou je ani netíží vážné existenční problémy. Mají elán a mají čas. Nemají moc zkušeností a většinou se příliš neorientují v politice, která nebývá v popředí jejich zájmu.

Mládež je tedy pro manipulátora ta správná cílová skupina pro vytváření davu.

3) moderování veřejných shromážděníDostanou - li manipulátoři na shromáždění prvních pár set lidí, mají z velké části vyhráno. Ne sice ještě politické vítězství ale mají už dav, připravený přijmout jejich hesla. Samozřejmě že jako svolavatelé nemohou vystupovat přímo politici bažící po moci, mnozí z nich mohou mít máslo na hlavě už z minulosti a teď ještě není vhodný čas aby se to propíralo. V popředí musí stát vhodně zvolené, ochotné figury, které se nebudou zbytečně vyptávat a veřejný zájem o jejich osoby a pozornost médií jim dostatečně zalichotí. Musí být mladí, výřeční a působit dojmem korupcí nedotčených idealistů. Na shromáždění nesmí chybět hudební produkce. Protestsongy, kde se opakují pojmy jako svoboda, právo a pravda, spolu s rytmickou hudbou a melodií emotivně působí na dav a je -li text v dostatečně všeobecné rovině, lze ho pužít prakticky kdykoli a kdekoli. Mezi řečníky převládají mediálně známé tváře. Řeční herci, zpěváci, sportovci, občas nějaký politik. Těm vybraným se tleská, nežádoucí není problém vypískat. Nevyskytují se národohospodáři, sociologové, filozofové, právní experti, předáci odborů a profesních skupin. K dispozici jsou předem připravené cedulky a transparenty, k podpisu se nabízí petice, na jejichž přečtení není čas. Hlavní je rchle podepsat a uvolnit místo dalšímu. Novinkou jsou transparenty v angličtině, zřejmě pro zahraniční dopisovatele a možná i proto aby zahraniční přátelé mohli lépe kontrolovat duch demonstrací z domova přímo na obrazovkách. Vprojevech převládají emoční výstupy a nebo všeobecné teze, bez konkrétního vztahu k proklamovaným tématům. Mezi tím se opakují obvinění Která jsou zrovna aktuální v mediích. Účastníkům, jejichž podstatnou částí je mládež, se zdůrazňuje, že právě na nich nejvíce záleží, oni jsou tou nadějí a oni jsou ti kteří právě rozhodují o budoucnosti. To se krásně poslouchá po mentorování a vychovávání od rodičů a pedagogů. Je příjemné mít pocit že tvořím dějiny a přitom v davu za nic neodpovídat. Velice nebezpečnou a odpornou manipulací je pak zneužívání dětí. Není to tak dlouho, co na jednom takovém shromáždění řečnila v doprovodu svých spolužaček dvanáctiletí školačka. Osobně jsem si při tom vzpomněl na otřesný příběh Pavlíka Morozova.4) vliv médiíMít na své straně alespoň část médií je nesmírně důležitou součástí každé manipulace. Spřátelené redakce informují o shromážděních, navyšují počty účastníků a uveřejňují takové videozáznamy a fotografie, které vzbuzují dojem masové účasti. O věci se referuje jako o ušlechtilém záměru a očerňují se protivníci. Velkou roli hrají zavádějící titulky. Někdy se může smysl titulku výrazně lišit od obsahu článku. Je totiž mnoho lidí, kteří čtou titulky a vlastní článek buď jen přelétnou očima nebo ho vůbec vynechají. Obvyklým trikem bývá nálepkování protivníka. Jeho voliči a příznivci jsou většinou starší, z venkova a vyučení nebo se základním vzděláním. Odpůrci protivníka jsou označeni jako mladí, vysokoškolsky vzdělaní nebo alespoň studující a samozřejmě z měst. Je to s podivem ale i na tuto, notně otřepanou frázi ještě mnoho lidí slyší. Specifickým způsobem je pak chování moderátorů při debatách ve studiu. Zde je naprosto zřejmé, komu se v redakci přeje a koho chtějí nachytat. Zkušení diskutéři se ale jen tak nedají a tak moderátorům debat způsobují horké chvilky, které si zkušený divák rád vychutná. Dále je tady používaná terminologie. V současné době se jako manipulativní pojmy hodně vyskytují termíny jako - anektovaný Krym, proruští separatisté, národně - obrozenecké resentimenty, xenofobové, pravicoví extrémisté. Ovšemže problematické pojmy najdeme i na druhé straně barikády. To jsou pojmy jako třeba neomarxisté, levicoví aktivisté a podobně, samozřejmě v případech kdy tito aktivisté nemají nic společného s klasickou levicí a pojem neomarxisté už v běžně uváděných souvislostech vyznívá naprosto nesmyslně.

Je samozřejmé, že manipulace lidí neprobíhá vždy do detailu stejně podle přesného návodu. Vždycky ale obsahuje poměrně výrazné prvky, podle kterých ji lze rozpoznat. Najdeme ji v nejrůznějších podobách v historii. Ve starším období hlavně v církevní praxi , v té nepříliš dávné v politickém zápolení a boji o moc jistěže nejen tam, třeba I v nemravných obchodních praktikách. Setkáváme se s ní pochopitelně i dnes. V posledních týdnech dokonce velmi často. Je tedy docela dobré si uvědomit jak poznat kdy s námi někdo manipuluje a pak se začít ptát. Kdo je ten, kdo ke mě mluví? V čím zájmu hovoří? Kdo je v pozadí a komu slouží? Jaké jsou mezinárodní souvislosti? Kdo to financuje? A jakmile se začneme ptát a hledat odpovědi, jsme na nejlepší cestě k tomu, jak se nenechat zblbnout. Pardon, zmanipulovat.Jiří PondělíčekNárodní socialisté

Projev Vladimíra Hučína v Přerově

14. června 2019 v 12:18 | Vladimír Hučín |  Jiní autoři

11. června 2019 na náměstí TGM

VID 20190611 184729

projev Vladimíra Hučína

Pokusíme se probudit Blanické rytíře

8. června 2019 v 21:46 | Jaroslav Král |  Jiní autoři

Pozvánka na výstup

Sestry a bratři, kolegové, přátelé a kamarádi,
1. dovoluji si Vás pozvat na výlet s výstupem na Velký Blaník u obce "Louňovice pod Blaníkem", okres Benešov, v sobotu 22. června 2019;
2. vhledem k tomu, že většina z nás přijede z různých koutů naší vlasti auty, je sraz v 11:00 hodin na parkovišti u rozcestí na Blaník
tj. cca 7 min. od náměstí v obci, kam v 10:50 hodin přijíždí autobus z "Prahy - Roztyl" (z Prahy vyjíždí v 9:35 hodin a je možné na něj přistoupit v Benešově v 10:10 hodin na stanovišti autobusů č. 1, které je přímo u vlakového nádraží);
3. Na Blaník dokáží vyjít i osoby starší, doporučuji však vhodné sportovní boty a také deštník, kdyby náhodou pršelo. Cestou nahoru zaťukáme na Veřejovskou skálu a pokusíme se probudit Blanické rytíře, i když se to zatím nikomu nepodařilo. Zřejmě proto, že se máme v ČR docela dobře. Nahoře se pokocháme krásným výhledem do kraje a ti z nás, kteří nebudou výstupem příliš znaveni, mohou vyjít ještě na rozhlednu (je to bývalá hláska, odkud husité vyhlíželi nepřítele), v jejímž přízemí je občerstvení (pivo, limo aj.). Předpokládám, že nám nahoře u rozhledny také br.I.Fabián tradičně zahraje na dudy;
4. po sestupu si můžeme cca ve 13:00 hodin dát oběd v místní restauraci a poté se rozjet do svých domovů. Takže vezměte své přátele, děti a vnuky a hlavně dobrou náladu. Doufám, že nám bude přát počasí a že si to užijeme! ☺ 😊 🤗
Hezký zbytek víkendu!
Jaroslav Král